Informace o zpracovaní osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost FAN BASE, s.r.o., se sídlem Českomoravská 23, 180 00 Praha, je jako správce osobních údajů povinný chránit Vaše osobní údaje a prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), a na ně navazujícími právními předpisy.

FAN BASE, s. r. o. je dále provozovatelem webových stránek:

www.starsinprague.cz

www.starsinprague.com

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Osobní údaj definuje GDPR jako jakoukoliv informaci o identifikované nebo identifikovatelné žijící fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo z těchto údajů identifikovat. K osobním údajům patří i různé jednotlivé informace, které společně jako celek mohou vést k identifikaci určité osoby.

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány v takovém rozsahu, v jakém jsou od Vás vyžadovány (v rozsahu registračního nebo kontaktního formuláře, přihlášky, CV, osobních dotazníků, IP adres apod.) a jsou zpracovávány pouze k účelům, které Vám sdělujeme při jejich shromažďování – na základě oprávněného zájmu nebo nám k nich udělíte souhlas se zpracováváním. Nejčastěji shromažďujeme tyto údaje, jako je: jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa bydliště, datum narození, č. účtu, IP adresa, cookies, fotografie, videa a další podle daného konkrétního účelu a určité nezbytnosti.

Na základě Vašeho souhlasu zpracovává FAN BASE, s. r. o. osobní údaje především pro následující účely:

– marketingové účely – rozesílání informací a pozvánek na akce a aktivity Stars in Prague, newsletterů s aktualitami Stars in Prague, apod.

– obchodní účely – rozesílání nabídek na nákup vstupenek, merchandisingu a jiných propagačních materiálů, služeb apod.

Pokud nám poskytnete souhlas, který je možné udělit prostřednictvím našich webových stránek, zasíláme sdělení prostřednictvím e-mailu na Vámi zadanou adresu. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu 3 let.

Bez Vašeho souhlasu, na základě zákonného důvodu nebo oprávněného zájmu Správce, je FAN BASE, oprávněno zpracovávat Vaše osobní údaje především pro následující účely:

– vyřízení Vašeho dotazu, připomínky, podnětu prostřednictvím našich kontaktních formulářů. Vaše osobní údaje k tomuto účelu budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení Vašeho požadavku.

– přihlášení (registrace) na aktivity FAN BASE, s. r. o.

– zasílání newsletteru na stávající klienty (přímý marketing)

– analýzy webových stránek

Soubory cookies.

Na našich vybraných webových stránkách využíváme pro účely personalizace webových stránek s Vaším souhlasem soubory cookies.

Co je to soubor cookie?

Soubor cookie je malý textový soubor, který (za předpokladu Vašeho souhlasu) uložíme do Vašeho počítače nebo zařízení.

Na našem webu používáme dvě kategorie souborů cookies:

Cookies pro přihlášení do zákaznické části webu
Díky nim se pohodlně můžete přihlásit do Vašeho zákaznického účtu, protože si zapamatují Vaše přihlašovací údaje, pokud tuto možnost odsouhlasíte.

Cookies související s návštěvností
Jde především o Google Analytics kódy, které zaznamenávají souhrnně a anonymně návštěvnost našeho webu, na jejichž základě Vás nedokážeme nijak identifikovat. Tyto informace používáme k vylepšování funkčnosti webu a odhalujeme díky nim chyby.

 

Komu mohou být údaje poskytnuty?

Osobní údaje našich klientů mohou být poskytnuty na základě veřejného nebo oprávněného zájmu následujícím subjektům:

– soudům, orgánům státní správy či orgánům činným v trestním řízení v případě, že takovouto povinnost ukládá zákon nebo je takové poskytnutí nezbytné k plnění povinnosti uložené zákonem.

 

Seznam zpracovatelů může být dále aktualizován na této stránce.

Ke zpracování osobních údajů ve FAN BASE, s. r. o dochází ručně, poloautomatizovaně a automatizovaně.

Jak zajišťuje FAN BASE ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procesní kontrolou. FAN BASE, s. r. o. má zavedeny potřebné kontrolní, technické, organizační a bezpečnostní mechanismy zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů před ztrátou, zničením nebo jejich zneužitím.

Práva klientů

Kromě vybraných účelů výše zpracovává FAN BASE osobní údaje výhradně se souhlasem klientů. Je pouze na Vás, zda nám svůj souhlas v navrženém rozsahu poskytnete, či nikoliv.

Odvolání

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat výslovným sdělením zaslaným na adresu sídla společnosti FAN BASE, s.r.o., Českomoravská 23, 180 00 Praha, písemně, elektronicky na e-mail: zakaznik@fanbase.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce www.starsinprague.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení na FAN BASE.

Přístup k osobním údajům

Dle GDPR dále právo požádat o:

Informaci a potvrzení, jestli FAN BASE zpracovává Vaše osobní údaje.
Informaci o účelech zpracování.
Informaci o kategoriích dotčených osobních údajů.
Informaci o příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny.
Informaci o plánované době zpracování Vašich údajů.
FAN BASE je povinno vám požadované údaje sdělit ve lhůtě do 1 měsíce od přijetí žádosti. V případě nedůvodných nebo nepřiměřených žádostí (více než 1x za rok), zejména proto, že se opakují, může FAN BASE za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Dále máte právo:

Požadovat od správce opravu nepřesných osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování. Opravu FAN BASE provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.
Požadovat od správce výmaz osobních údajů, které se subjektu údajů týkají, pokud nastane některý z případů předvídaných v GDPR, např. subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním či vznese námitky proti zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně nebo již nejsou potřebné pro účely, pro který byly zpracovány.
Podat stížnost u dozorového úřadu – domníváte-li se, že v rámci naší činnosti dochází k neoprávněnému zpracování osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).
Na informaci o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.
Na informaci o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.
Požadovat omezení zpracování údajů do doby vyřešení podnětu, právo na omezení zpracování pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.
Na přenositelnost osobních údajů – pokud v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytnete osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte právo od nás získat tyto osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za určeného správce.
Vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu FAN BASE dle čl. 6. V případě, že FAN BASE neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, FAN BASE zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.